Arhive pe categorii: Vechiul Testament

Profețiile mesianice ale Vechiului Testament (vestirile despre Domnul Iisus Hristos – Unsul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii)

Înaintea Praznicului Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă îi pomenește în luna decembrie pe mulți dintre Sfinții Prooroci ai Vechiului Testament precum și pe Drepții și pe Strămoșii după trup ai Domnului. Aceștia, prin viața și învățătura (profețiile) lor, au fost precursori, pregătitori și vestitori ai venirii lui Dumnezeu în trup, și de aceea Biserica ne pune înainte cuvintele lor pentru a înțelege că Dumnezeu a săvârșit toate actele importante din istoria mântuirii noastre nu la întâmplare (condiționat de evenimente circumstanțiale haotice), ci după un plan (program) bine stabilit, ele fiind anunțate cu precizie cu mii și sute de ani înainte.

nasterea-domnului

Consider că una din datoriile fundamentale ale creștinilor este să cunoască PROFEȚIILE MESIANICE din Vechiul Testament despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să nu cadă în vreo înșelare/diversiune a dușmanilor Lui care vor să propună lumii alt mesia, alt salvator (de fapt pe antihrist), răstălmăcind Scripturile. Știm că după Învierea Sa, Mântuitorul Hristos, pe drumul spre Emaus, „începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor (ucenicilor Săi tulburați – Luca și Cleopa), din toate Scripturile cele despre El”. Apoi și celorlalți 10 adunați (fiindcă lipsea Toma dintre ei), Iisus le-a zis: „Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi.” (Luca 24, 27, 44-46). Deci Însuși Mântuitorul vrea ca ucenicii Lui să-l (re)cunoască și prin Scripturi, nu doar prin Sfintele Taine și învățăturile Bisericii, precum și prin virtuțile personale (împlinirea poruncilor lui Hristos), ca să fie întemeiați în cunoașterea planului mântuitor al lui Dumnezeu și să nu fie păcăliți în înfruntările viitoare cu proorocii și hristoșii mincinoși ucigași de suflete.

Dă clic pentru a accesa profetiile-vechiului-testament-si-implinirile-lor.pdf

A se vedea și articolele de mai jos:

https://doxologia.ro/biblioteca/articole-teologice/profetii-mesianice-la-profetii-mari

https://doxologia.ro/biblioteca/articole-teologice/profetii-mesianice-la-profetii-mici

http://www.cuvantul-ortodox.ro/category/profetii-vechiului-testament-trambitele-duhului/.

Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos)

„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui; Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe lesei; lesei a născut pe regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe losia; losia a născut pe lehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, lehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Măriei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Așadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Și, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul, care zice: «lată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu noi este Dumnezeu». Și, deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.” (Matei 1, 1-25)

Predica din 22 decembrie 2013